Class F5-P

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 2 place 

 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

   Kalashnikov Yevgen, UKR 8, Znamenka 
 3 place   Ogiiyenko Sergii, UKR 35, Cherkassy   Shytikava Yelizaveta, UKR 13, Kiev 

 

Class F5-Е

  Seniors Juniors
 1 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

 Ogiyenko Oleksii, UKR 35, Cherkassy 
 2 place 

 Koval Andrii, UKR 37, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Igor, UKR 32, Cherkassy   Kalashnikov Yevgen, UKR 43, Znamenka 

 

Class F5-М

  Seniors Juniors
 1 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

   Ogiyenko Oleksii, UKR 35, Cherkassy 
 2 place 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy   Kalashnikov Yevgen, UKR 11, Znamenka 

 

Class F5-10

  Seniors Juniors
 1 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

 Ogiyenko Oleksii, UKR 35, Cherkassy 
 2 place 

 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 37, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Igor, UKR 32, Cherkassy   Zavizion Volodymyr, UKR 114, Nikolayev