Class F5-P

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 2 place 

 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

   Somik Dmytro, UKR 35, Cherkassy 
 3 place   Plygach Oleg, UKR 1, Kharkov   Korovaynyi Sergii, UKR 12, Khartsyzsk 

 

Class F5-Е

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 2 place 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Miroshnichenko Pavel, UKR 3, Glukhov 
 3 place   Nechayev Igor, UKR 32, Cherkassy   Korovaynyi Sergii, UKR 7, Khartsyzsk 

 

Class F5-М

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 2 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

 Sharaburov Illia, UKR 35, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy   Kostenko Eduard, UKR 47, Dnepropetrovsk 

 

Class F5-10

  Seniors Juniors
 1 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 137, Cherkassy 
 2 place 

 

 Nechayev Igor, UKR 32, Cherkassy 

 Somik Dmytro, UKR 135, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy   Kostenko Eduard, UKR 47, Dnepropetrovsk