Class F5-P

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy 

 Korovaynyi Sergii, UKR 12, Khartsyzsk 
 2 place 

 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 87, Cherkassy 
 3 place   Kishubaiev Timur, UKR , Odessa   Sharaburov Illia, UKR 37, Cherkassy 

 

Class F5-Е

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Pilipenko Valentin, UKR 21, Kharkov 
 2 place 

 Koval Andrii, UKR 137, Cherkassy 

 Korovaynyi Sergii, UKR 130, Khartsyzsk 
 3 place   Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy   Zavezen Yevgen, UKR 114, Nikolayev 

 

Class F5-М

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 37, Cherkassy 
 2 place 

 Kadantsev Andrii, UKR 42, Cherkassy 

 Sharaburov Illia, UKR 35, Cherkassy 
 3 место   Zapara Anton, UKR 27, Dnepropetrovsk   Zavezen Yevgen, UKR 114, Nikolayev 

 

Class F5-10

  Seniors Juniors
 1 place 

 Nechayev Oleg, UKR 24, Cherkassy 

 Koval Dmytro, UKR 37, Cherkassy 
 2 place 

 

 Zapara Anton, UKR 27, Dnepropetrovsk 

 Sharaburov Illia, UKR 135, Cherkassy 
 3 place   Nechayev Petro, UKR 30, Cherkassy   Zavezen Yevgen, UKR 114, Nikolayev